Sociaal- en onderwijskundig jaarverslag 2015- 2016

Inleiding: 
Dit jaarverslag handelt over het schooljaar 2015- 2016.

De teldatum van het aantal ingeschreven kinderen op 1 oktober 2014 was bepalend voor de personele inzet. Dit aantal bedroeg 292. We hebben 12 groepen.
Het financiële deel komt aan de orde in het financieel jaarverslag tijdens de algemene ledenvergadering. Samenvattende conclusie is dat we een batig saldo kennen, maar het financieel jaaroverzicht werkt in kalenderjaren terwijl dit verslag een schooljaar weergeeft.


Enkele kernpunten:
Door de invoering van de nieuwe onderwijs-cao is voor ieder afzonderlijk personeelslid in kaart gebracht welke taken er voor ieder liggen en daarnaast welke tijd er wordt gebruikt voor andere dan lesgevende zaken.

Het Passend Onderwijs gaat het tweede schooljaar in. Er zijn enkele conclusies te trekken.
Gedurende het gehele verslagjaar zitten we met drie gebruikers in ons schoolgebouw, waarbij aangetekend dat de peuterspeelzaal het Speulhuus, de ruimte van de Stichting Promes huurt.

Vanuit de landelijke overheid zijn de geldstromen voor onderhoud niet meer naar de gemeenten maar rechtstreeks naar de schoolbesturen gegaan. In dit verslagjaar zijn er met behulp van een ingenieursbureau gesprekken gaande om dit op de juiste manier vast te leggen. Het bureau ICS heeft hier omtrent  een rapport opgesteld.

De samenwerking met de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het bestuur was constructief.

Personele zaken.
We zijn gestart met 12 groepen. Gezien de inkomsten, gebaseerd op de teldatum van 1 oktober 2014, konden we 12 groepen maken. We hebben combinatiegroepen moeten maken. Er waren twee combinatiegroepen 1/2 en daarnaast nog een combigroep 5/6 en 7/8. Alle  groepen hadden twee  leerkrachten  Er waren 24 collega’s in het onderwijs werkzaam op de CNS, waarvan 1 als onderwijsassistent en de overige 23 als leerkracht en 1 collega in de onderwijs ondersteuning.

Door de grote instroom van 4 jarigen hebben we na de voorjaarsvakantie een instroomgroep gemaakt waar een onderwijsassistent voor is benoemd die onder verantwoordelijkheid heeft gewerkt van de beide groepsleerkrachten van groep 1.

Gedurende het gehele schooljaar is er 1 dag ziekteverlof geweest voor 1 collega wegens ziekte.

Er was 1 collega die had gekozen voor ouderschapsverlof gedurende 1 dag per week.

Van de bapo regeling (taakvermindering in relatie met de leeftijd) hebben 5 collega’s gebruik gemaakt. Door korte benoemingen zijn ad hoc ingevuld of de bapo uren zijn niet ingevuld. Wat dit laatste betreft gaat het om bapo opname van collega’s die geen groepsverantwoordelijke uren hebben. Om wettelijke benoemingsverplichtingen te vermijden is er voor de noodzakelijke invulling voor de groep van groepsleerkrachten die bapo verlof hebben gekozen voor een pay roll benoeming.
Door cumulatie van het aantal benoemingen, in welke vorm dan ook, heeft 1 collega rechten opgebouwd. Zij zal in het volgend cursusjaar voor anderhalve dag per week een benoeming (moeten) krijgen.

Rina Hoxe was als remedial teacher voor ongeveer een derde deel van een voltijdbaan werkzaam. Zij begeleidt kinderen die andere en/of meer aandacht nodig hebben.

Betty van den Brink was als intern begeleidster tweeëneenhalve dag werkzaam als coördinator in de ondersteuning voor kinderen. Zij adviseert de groepsleerkrachten en ouders waar dat nodig is.

Paul de Wee heeft als coördinator voor ict en bouwcoördinator anderhalve dag ambulante tijd.

Lenette Veneman heeft als rekenspecialist de zorg rondom het rekenonderwijs. Drie keer per jaar stemt ze dit af met de intern begeleidster. Zij begeleidt en ondersteunt leerkrachten die rekenproblemen met kinderen ervaren. Waar nodig doet ze observaties. Drie keer per jaar heeft ze met elke leerkracht een groepsgesprek.

Collega Conny Hofsink heeft de post hbo opleiding gedragsspecialist afgerond. In het volgend schooljaar geven we vorm en inhoud aan de functie van gedragsspecialist op de CNS.

Alie Bakker had een meervoudige baan: 1 dag doet ze groepswerk, daarnaast bouwcoördinator onderbouw en  adjunct directeur.  Door ziekteverlof was er voor haar groepswerk een vervanger.

Aldert Dijk heeft geen groep; hij is werkzaam als directeur/bestuurder.
Binnen de directie is er een werkverdeling afgesproken met duidelijke taken en verantwoordelijkheden voor de adjunct- en de directeur. Daarnaast is ook een aantal bestuurstaken gemandateerd aan de directeur.

Om meer handen in de klas te krijgen is er een onderwijsassistent aangesteld voor 15 uur per week. Zij werkt met individuele kinderen door middel van extra inoefenen van bepaalde leerstof, door het assisteren in toets momenten, door het werken in groepen bij ondersteunende activiteiten. Zij werkt onder verantwoordelijkheid van of de groepsleerkracht of de intern begeleidster.

Naast het onderwijzend personeel is Jan Wink voor 12 uur per week onderwijs- ondersteunend personeelslid. Hij is werkzaam op dinsdag en vrijdag en om-en-om op woensdag.

Er zijn in groep 5 wekelijks muzieklessen gegeven door Inger Hey, schoolmusicus en werkzaam bij Scala, centrum voor de kunsten te Meppel. Deze mogelijkheid wordt ons geboden door de gemeente Staphorst.


Stagiaires:
We hebben diverse stagiaires gehad soms voor enkele weken, soms een heel schooljaar met wisselende stage momenten. De stagiaires kwamen van de opleidingsinstituten voor leerkracht basisonderwijs, van de opleiding onderwijs assistent of vergelijkbare opleiding.

Het managementteam vergadert elke vier weken met een vaste agenda. Een keer is er een studiedag geweest waarbij mediawijsheid, begrijpend lezen en studievaardigheden aan de orde geweest zijn. Er is gesproken in het MT over het zorgbeleid, het kwaliteitsbeleid, passend onderwijs, team- en individuele scholing, de visie en de missie van de CNS en het realiseren van de gewenste opbrengsten. In het managementteam hebben de remedial teacher, de intern begeleider, de bouwcoördinatoren en de directie zitting.

De kinderen met een cluster 2 arrangement vallen onder de begeleiding van de remedial teaching. Het gaat dan om kinderen met taal- spraakmoeilijkheden. Hier waren twee kinderen met een arrangement.
Voor kinderen met een advies om sociale vaardigheidstraining te volgen, hebben wij de mogelijkheid op school. De sova training wordt verzorgd door leerkracht Bertha Wijnstra, die daarvoor is gekwalificeerd. Er zijn in het schooljaar 2015- 2016 twee sessies sova training geweest waarbij totaal 19 kinderen hebben deelgenomen.

Er zijn verschillende vormen van aangestuurde contacten tussen leerkrachten.

We onderscheiden:

 • De teambijeenkomsten.
 • Alle collega’s zijn dan aanwezig en er worden enkele ‘grote’ onderwerpen besproken en/of uitgewekt. Mn de nieuwe cao en de lerarenbeurs hebben centraal gestaan. Ook was er aandacht voor de toekomst van de CNS en voor omgaan met gedragsproblemen.
  Teamvergaderingen.
 • Hierin worden thema’s op de agenda geplaatst welke op alle groepen en/of op alle leerkrachten betrekking (kunnen)  hebben. Dat geldt voor groepsoverstijgende zaken als manier van werken, identiteit, organisatie binnen de school, thema- avonden, etc.
 • Bouwvergaderingen.
 • Hierin worden onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde gesteld, leerlingbespreking, onderwerpen de bouw betreffend.

Het percentage afwezigheid door ziekte was erg laag, namelijk 2,16 %. Er was geen sprake van werk gerelateerde afwezigheid. De ziektemeldingsfrequentie was erg laag met 0,55%
Voor de werkdruk en taakverdeling is een taakbeleid vastgesteld waardoor vanuit de belastbaarheid er een evenwichtige verdeling is. Alle taken zijn eerst vastgesteld en benoemd inclusief het aantal uren belasting van deze taak. Daarna is alles vastgelegd in het jaartaakformulier welke door de invoering van de nieuwe cao een inzichtelijk document is geworden. In een persoonlijk jaartaak gesprek heeft elke collega met de directeur afspraken gemaakt die zijn vastgelegd op het jaartaakformulier.

Er is dit schooljaar gebruik o.a. gemaakt van de kennis van de volgende instanties of organisaties:

 • Accare (jeugdpsychiatrie)
 • School begeleidingsdienst
 • Maatschappelijk werk
 • Praktijk voor fysiotherapie (voor alle kinderen van groep 2; bekostigd door de gemeente)
 • Educare (bijzondere zorg)
 • Algemeen Meldpunt Kindermishandeling
 • Centrum Jeugd en Gezin (voor alle hulp- en opvoedingsvragen)
 • Vluchtelingenwerk Staphorst
 • Praktijk voor logopedie

In het kader van de functiemix, de overeenkomst tussen werkgevers en werknemers in het onderwijs over doorstroommogelijkheden, zitten we op de CNS op 20% . Het streefpercentage is dat we in 2014 uitkomen op 44% van het aantal arbeidsplaatsen in de functiemix zit. Dat houdt concreet in dat leerkrachten een betrekkingsomvang hebben waarin ze tenminste 50% van hun benoemingsomvang voor de groep staan en daarnaast een andere functie bekleden.
Aan het eind van het schooljaar 2015- 2016 hadden we de volgende collega’s in de LB schaal (eis van de functiemix):
Mevrouw B. van de Brink met een wtf 0,9894
Mevrouw R. Hoxe met een wtf van 0,6287
Mevrouw L. Veneman met een wtf van 1,0000
De heer P. de Wee met een wtf van 1,0000
Mevrouw C. Hofsink met een wtf van 0,8602
Totaal in wtf: 4,4783
De directeur (schaal db)met een wtf van 1 en de adjunct directeur (schaal ab) met een wtf van
0,9140 maken formatie teleenheden.
Totaal aan formatie welke is ingeschakeld op lb niveau of hoger bedraagt 6,3923
De totale formatieve ruimte die we hebben is 16,1650.
Conclusie: We hebben ongeveer 40%  van de totale benoemingsomvang in een andere dan de LA schaal.

Leerlingen
We hebben kinderen op school vanuit diverse achtergronden.

Het verwijzingspercentage naar een andere vorm van onderwijs (sbo) was minder dan 2%, het streef- verwijzingspercentage binnen ons samenwerkingsverband. Er is 1 kind naar de Huiskamerklas in Meppel gegaan. De Huiskamer is een tussenvorm tussen regulier onderwijs en Speciaal Onderwijs.
Uitstroom groep 8 2015-2016

Vmbo kb Vmbo kb/ tl

Vmbo

tl

Tl/

havo

havo

Havo/

vwo

vwo Schakelklas

Groen

lyceum

11 4 4 3 6 0 3 1? 4 36

Stad & Esch Dingstede Terra College Greydanus Schakelklas
16 10 9 1 1? 36De opbrengsten van de school kunnen worden samengevat in de score van de Eindtoets. Dit verslagjaar is er gekozen voor een nieuwe opzet met een andere Eindtoets. De eindtoets is nu gepland tussen half april en half mei. Dit is landelijk beleid. De eindtoets valt na het bindende schooladvies waarbij de basisschool een bepalende stem heeft. Uiteraard is deze keus gebaseerd op contacten met de ouder en het kind.
De nieuwe Eindtoets, Route 8, laat zich niet 1 op 1 vergelijken met de traditionele Cito Eindtoets. Deze toets is adaptief, digitaal af te nemen op het tijdstip dat het best uitkomt voor het kind en/of de school.

Jaar Schoolscore Landelijke score
2014 532,3 534,4
2015 534,5 534,9
2016 208* 211

*Binnen de inspectienorm

Tussentijds worden alle kinderen gevolgd door middel van het onderwijs- leerling volgsysteem (van Cito). Zo nodig wordt het onderwijsaanbod voor een individueel kind en/of voor de totale groep, aangepast.

Dyslexie
Er zijn 8 geïndiceerde dyslectische kinderen bij ons op school. Dat houdt in dat er meer tijd beschikbaar is om een toets te maken, toetsen en teksten kunnen worden voorgelezen en bepaalde teksten in grotere afdrukken beschikbaar zijn.

Levelwerk
We werken met het zo genoemde SiDi protocol waaruit de conclusie kan worden getrokken of kinderen wel of niet in staat geacht worden levelwerk aan te kunnen. Levelwerk is een aparte leergang bedoeld voor hoger en/of meer begaafde kinderen. Zij moeten na een uitleg er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Dat vereist ook een zekere werkhouding en taakbesef.
Het meedoen aan levelwerk is geen vrijblijvende keuze, maar een specifiek inhoudelijk deel van het onderwijsaanbod.
Er zijn binnen de school kinderen die meedoen met levelwerk, verspreid over diverse groepen.

Kinderen met een medische diagnose
Omdat er meer kinderen op school komen met een medische diagnose, is er voor alle leerkrachten en voor elke kantoorruimte door de intern begeleidster een lijst gemaakt van kinderen die een medische diagnose hebben. Te denken valt aan hart- of epileptische problemen, verdraagzaamheid van bepaalde stoffen, marfansyndroom, suikerziekte, etc. De lijst bestaat uit de naam met foto van het kind, welke symptomen er (kunnen)  zijn en hoe te handelen inclusief telefoonnummers.

Schoolzwemmen
In overleg met het badpersoneel, de mr en het bestuur hebben we voor de groepen 5 tot en met 8 het schoolzwemmen weer ingevoerd op basis van 5 lessen waarin alle onderdelen van de zwemsport aan de orde komen en vervolgens een afsluitende les in wedstrijdvorm. Het gaat dan met name om het onderhoud van het zwemmen en om het plezier beleven van gezond sporten.
Voor de periode van het zwemmen hebben we het gebruik van de sporthal gestopt.
Het is dezelfde aanpak en werkwijze zoals we dat in het vorig verslagjaar ook hebben gevolgd.

Hoofdluispreventie en aanpak heeft ook dit jaar veel aandacht gehad vooral door middel van de intensieve controle door de ouders. De luizenzakken voor de jassen e.d en de intensieve controle maken het luizenprobleem hanteerbaar. Er was beperkt sprake van een luizenprobleem, welke voortdurend bij dezelfde kinderen/gezinnen plaats had.

Onderwijskundig
In het kader van het eerste jaar Passend Onderwijs (thuisnabij de zorg en het onderwijs aanbieden wat bij het kind past), het volgende: 

Het Passend Onderwijs is geïmplementeerd. De kern is dat er zoveel mogelijk kinderen binnen het regulier onderwijs een onderwijsaanbod krijgen wat bij de kinderen past. Als het niet lukt, dan kan er een onderwijsarrangement worden aangevraagd of een tijdelijke plaatsing in de huiskamer een passend oplossing zijn. Voor het team zijn er in feite weinig veranderingen of aanpassingen ervaren. De uitdaging zit en blijft ook om een passend onderwijsaanbod te vinden.

Om meer handen in de klas te krijgen is er een onderwijsassistent aangesteld voor 15 uur per week. Zij werkt met individuele kinderen door middel van extra inoefenen van bepaalde leerstof, door het assisteren in toets momenten, door het werken in groepen bij ondersteunende activiteiten.

De werkwijze en de opzet van alle deelnemende scholen binnen het Samenwerkingsverband 2203
(Meppel-Hoogeveen-Steenwijk) is terug te vinden in het Ondersteuningsplan.
De Ondersteuningsplanraad (OPR), bestaande uit leerkrachten en ouders, beoordelen dit plan.
Namens onze school participeerde Colinda Tigelaar in de OPR.
Aldert Dijk is voorzitter van de afdeling Meppel en vanuit die hoedanigheid ook afgevaardigde in het bestuur voor het SWV 2203

Binnen ons samenwerkingsverband over zorg voor kinderen Weer Samen Naar School van Meppel en omgeving hanteren we de 1 zorg-zoute. Dat houdt in dat we Handelings Gericht gaan Werken (HGW). We kijken met name naar de onderwijsbehoeften van een kind. Wat heeft een kind nodig op grond van zijn mogelijkheden en beperkingen. Wat kunnen wij als leerkracht hieraan doen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Dit moet worden gerealiseerd binnen drie niveaugroepen in de klas.

In de Kinderboekenweek in oktober en bij het voorleesontbijt in januari hebben we extra aandacht besteed aan het lezen en het voorlezen.
We hielden weer de boekenmarkt waarbij kinderen hun eigen kinder- of jeugdboek konden verkopen en eventueel bij een ander een nieuw boek aanschaffen. Het was een succes met veel deelname en veel ‘handel’. Dat was tijdens de Kinderboekenweek.
Ook het meedoen aan de voorleeskampioenschappen heeft naar ons idee een positieve uitstraling op het lezen (27 januari 2015).

Met behulp van twee studenten die er hun eindscriptie over hebben gemaakt, hebben we een inventarisatie gemaakt van alle informatie wat aanwezig is in de mediatheek. Verouderde materialen zijn beoordeeld op bruikbaarheid. In het verslagjaar is de gehele bibliotheek/mediatheek opgeschoond en zal er in de komende jaren met behulp van het opgestelde toekomstplan worden gewerkt aan een herinrichting.

De werkgroep kunst en cultuur, een groep betrokken mensen die cultuur en cultureel erfgoed onder de aandacht van schoolkinderen wil brengen, heeft voor alle kinderen een royaal aanbod kunnen verzorgen. Voor elke groep was er een thema en/of een voorstelling.

Na de pilot muziek hebben we in het verslagjaar het muziekonderwijs geïmplementeerd. We kunnen daarbij gebruik maken van de input van een docent die het team begeleidde en ook door middel van vele handreikingen op het internet waar we toegang tot hebben gekregen.

Binnen ons Samenwerkingsverband is een werkgroep Kurzweil actief. Zij houdt zich bezig met het stimuleren van leerkrachten en scholen om door middel van het Kurzweil (computer-) programma dyslectische kinderen te laten lezen. Als uitvoerende werkwijze en aanpak is er na het dyslectieprotocol een protocol Kurzweil vastgesteld.
In de werkgroep zit Paul de Wee. Paul is ook onze schoolcoördinator voor Kurzweil.

In het schooljaar 2015-2016 is er gewerkt met het sociaal emotioneel leerling volgsysteem Kanvas, een methode om kinderen sociaal emotioneel te volgen.

De werkgroep ‘Bijbelrooster’ heeft een doorgaande lijn ontwikkeld met verhalen en liederen voor de hele school. De basis zijn de verhalen die in elke groep worden aangeboden, naast de kerkelijke vieringen. Uiteraard is dit allemaal leeftijd-overeenkomstig opgezet. Er is een aanzet gegeven om te komen tot een periode van drie jaar waarna de cyclus van verhalen en liederen van de week opnieuw kan worden opgestart.

In de kleutergroepen is de leergang “Onderbouwd” geïntroduceerd. Het gaat om een methodische aanpak en registratie van onderwijsinhoudelijke en motorische activiteiten van kinderen in de eerste twee leerjaren van de basisschool.

De geschiedenismethode Argus Clou is vanaf groep 5 ingevoerd.

Er is een groepje studenten van de RUG op de CNS actief geweest net de inventarisatie van het leesonderwijs en dat weer speciaal gericht op begrijpend lezen. Onder leiding van Jantje Timmerman, oorspronkelijk uit het dorp Staphorst, wordt er na de inventarisatie gewerkt aan een eindverslag en aan een richtinggevend advies. Jantje Timmerman heeft in een teambespreking haar bevindingen toegelicht en aangegeven waar wij binnen de groepen bij het begrijpend lezen accenten kunnen leggen.
In haar eindrapport is niet te distilleren welke uitkomsten betrekking hebben op onze school omdat ze al haar onderzoeksgegevens heeft verwerkt in een groot geheel, waarmee zij voor haar studie een behoorlijk draagvlak heeft gevormd.

De opleiding voor het certificaat jeugd ehbo is weer verzorgd door Gerda Driegen uit Vollenhove.

Ouders
We hebben meerdere oudercontactmomenten gehad. Een avond in september, waarin elke leerkracht heeft verteld wat er in zijn of haar groep in het schooljaar aan de orde komt. Daarna drie avonden waarop de tien-minuten-gesprekken plaats vonden en in maart een avond waar de Cito scores (toetsgegevens) konden worden gedeeld met de ouders.

Tussen de geplande avonden zijn er vele contacten tussen de ouders en school geweest.
Met name in de periode na het bekend maken van de groepindeling zijn er 12 ouders geweest met vragen. Sommige ouders hebben op dit punt eerdere contacten gehad met de directeur en/of de groepsleerkracht(-en).

Het aantal ouders met verzoeken tot onttrekken aan de leerplicht voor hun kinderen blijft binnen aanvaardbare proporties. Er zijn geen problemen op dit punt. Geen enkele verlofaanvraag is geweigerd. Het vrijvragen gaat om familiegebeurtenissen zoals rouw- en trouw voor 1 dag,
een (korte) vakantie of een dag extra aan een weekend. Vrijvragen voor medische doeleinden zijn hier buiten beschouwing gelaten. We ervaren dat onze ouders in het algemeen zorgvuldig omgaan met het vrijvragen.
We hebben in de combinatie topsport en leerplicht in goed overleg met de school, het gezin, de ambtenaar leerplicht en de bondscoach van de betreffende sport een goede aanpak kunnen vinden. Deze kinderen krijgen huiswerk mee om op (onderwijs) peil te blijven.

De ambtenaar leerplicht heeft opnieuw voor de voorjaarsvakantie een spontane (?) controle uitgevoerd. Er was op onze school geen sprake van luxe of ander onreglementair schoolverzuim.

We hadden drie keer een inloopkwartier voor ouders. Dat houdt in dat ouders een kwartier voor aanvang van de ochtendschooltijd in de groep kunnen kijken. Ze worden door hun kinderen  begeleid en wegwijs gemaakt.

Het CNS Nieuws was ook vorig schooljaar een belangrijk communicatiemiddel  tussen ouders en school. Het weeknieuws wordt naar alle ouders en andere belangstellenden per mail verzonden. Daarnaast is deze op onze site te lezen. Er wordt in totaal aan ruim 500 mail adressen een CNS Nieuws verstuurd.
Twee keer per jaar is er een schoolkrant. Deze bevat algemene informatie en vooral ook werk van kinderen.

Veel ouders hebben binnen de school meegeholpen aan allerlei activiteiten zoals luizencontrole, brigadieren, assisteren bij handvaardigheid, sportdagen, voetbal, uitstapjes, en dergelijke.
Gerien Roze en Anja Fridrichs hebben als verkeersouders allerlei zaken betreffende het verkeer gecoördineerd. Een belangrijk punt was de verbouw van de van Andelweg wat tijdens de verbouwing tot voortdurende aanpassingen van begeleiding en inzet heeft geleid. Er is door de gemeente een verkeersenquête uitgezet. Dit is bij ons op school onder regie van de beide verkeersouders gehouden. Op het gemeentehuis hebben deskundigen de uitkomsten geïnventariseerd en geanalyseerd. Naar aanleiding hiervan zijn er verschillende contacten geweest met de ambtenaar verkeerszaken en de wethouder. De afronding moet nog plaats vinden..
De evaluatie zal in het nieuwe schooljaar plaats vinden.

Aldert Dijk

10 oktober 2016