Bestuursverslag 2015-2016

Het bestuursjaarverslag is bedoeld voor de leden van de schoolvereniging Christelijk Nationale School en is een verantwoording van het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar.

Naast dit bestuursjaarverslag is er ook het financieel jaarverslag met daarin de financiële cijfers over het kalenderjaar 2015. Om nog enigszins aan te sluiten bij de actualiteit heb ik besloten in dit verslag de onderwerpen te noemen die in het afgelopen schooljaar naar voren zijn gekomen, dus grofweg de periode september 2015 tot en met juni 2016.

Het voltallige bestuur heeft 11 keer vergaderd in schooljaar 15/16. In twee vergaderingen is een afvaardiging van de MR en OR aangeschoven om lopende zaken van elkaar te horen. Op 12 oktober 2015 was de algemene ledenvergadering waarvoor alle leden waren uitgenodigd. Naast de bestuursleden en enkele leerkrachten waren er geen leden aanwezig.

In de vergaderingen worden de bestuursleden bijgepraat aan de hand van de managementrapportages. Steeds vaker wordt door de toezichthoudende bestuursleden informatie opgevraagd bij en besproken met de directie of andere leden binnen het team. De uitkomsten hiervan worden dan door deze bestuursleden ingebracht in de vergadering zonder dat een inhoudelijke behandeling nodig is.

Het jaarverslag is opgedeeld in 5 thema’s die achtereenvolgens besproken worden:

  1. Personeel
  2. Onderwijs en kwaliteit
  3. Huisvesting
  4. Financiën
  5. Bestuur

Personeel

Het team is het belangrijkste kapitaal in de onderwijsorganisatie. Het is belangrijk dat de leerkrachten op een goede plek zitten en hun werk goed kunnen doen. Daarvoor is het van belang dat ze voldoende ontwikkelingsperspectief hebben en de waardering ontvangen die ze verdienen. In dit schooljaar is verder invulling gegeven aan de invoering van de nieuwe CAO (ingangsdatum 1 augustus 2015). Met name de verantwoording van de benodigde en bestede uren in het jaartaakoverzicht was een nieuw fenomeen wat voor sommige leerkrachten wennen was.

Het formatieplan 2015/2016 is met veel zorgvuldigheid tot stand gekomen. In 2015/16 waren er 16,7 fte werkzaam op school en zijn er 12 groepen geformeerd. Dit is minder dan de vergelijkingsgroep die uitgaat van 18,6 fte. Door onze school is invulling gegeven aan Passend Onderwijs. Dit betekent dat geld van het Samenwerkingsverband is ingezet voor meer zorg op school. Hierdoor is de basiszorg omhoog gegaan. In 2015/2016 is daarvoor o.a. een onderwijsassistent benoemd.

De gemiddelde leeftijd van het team is 45,3 jaar. Dit komt overeen met het landelijke cijfer.

Onderwijs en kwaliteit

Onze CNS is een gecertificeerde Kanjerschool. De Kanjertraining bestaat uit een aantal lessen met oefeningen en is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden. De methode kent ook een leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door Cotan. De Kanjertraining kan ingezet worden als anti-pestprogramma.

In het voorjaar 2016 is voor het eerst de CITO eindtoets vervangen door de Route8-eindtoets. Route8 is een adaptieve digitale eindtoets die in april is afgenomen. De uitkomst is niet bepalend voor de schoolkeuze omdat die al in februari moet worden doorgegeven. De ervaringen met deze toets zijn positief.

De kwaliteit van een school wordt niet afgemeten aan de uitkomst van de CITO- of Route8-eindtoets. Gedurende de gehele schoolloopbaan van een kind worden de uitkomsten van toetsen gevolgd in het leerlingvolgsysteem. Uit trendanalyses kan worden afgeleid of een klas of een kind zich ontwikkelt volgens verwachte patronen.

Wat het bestuur opvalt is dat een groot deel van de kinderen van groep 8 uitstoomt naar niet christelijk vervolgonderwijs.

In dit schooljaar is een nieuwe methode voor kleuters aangeschaft. Het aanbod van het onderwijs aan kinderen uit groep 1 en 2 moest geactualiseerd worden. Er is gekozen voor de methode ‘Onderbouwd’. Ook is een nieuwe methode geschiedenis Argus Clou aangeschaft.

Huisvesting

Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud van de school niet meer de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente draagt het (juridisch eigendom van het) gebouw over aan het bestuur. Om dit in goede banen te leiden is in september 2015 een projectgroep gestart. Met behulp van een extern bureau is onderzocht wat de beste juridische vorm van samenwerking is en hoe de kosten kunnen worden verdeeld. Namens het bestuur van de CNS is Harold de Witte als ad-hoc bestuurder aan de projectgroep toegevoegd. In oktober 2016 zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt.

Financien

Het bestuursverslag inclusief de jaarrekening 2014 is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2015. Er is een goedkeurende controleverklaring verstrekt door Flynth Audit BV. Het bestuur heeft ingestemd met het benoemen van M&P Audit BV als controlerend accountant voor 2015. De begroting 2016 werd op 13 januari 2016 door het bestuur goedgekeurd.

De uitkomst van 2015 is dat het jaar positief is afgesloten met een resultaat van € 29.565. De begroting 2015 ging nog uit van een negatief resultaat van € 44.660. Het verschil komt door een hogere bijdrage van OC en W (€ 50k), een hogere uitkering uit het samenwerkingsverband (€ 30k) en een bijdrage van Kentalis (€ 12k). Daar stond tegenover een toename van de personeelskosten (€ 38k).

Bestuur

In dit schooljaar is een commissie gevormd die van het bestuur de opdracht kreeg een nieuwe website te ontwikkelen. De bestaande website was verouderd en toe aan een nieuw jasje. De nieuwe website is bij de start van schooljaar 2016/2017 gelanceerd. Ook is het logo opgefrist en voorzien van de tekst “Op weg naar de toekomst”.

In dit schooljaar zijn kinderen van vluchtelingen uit Pakistan bij ons op school gekomen. Het bestuur is positief over de opvang van deze kinderen bij ons op school en ziet het opvangen van vluchtelingen als een taak. Zo wordt voorkomen dat de kinderen buiten de gemeenschap/gemeente vallen.

Bijna de helft van alle schoolbesturen in het primair onderwijs is eenpitter. Dat aantal besturen is echter ‘slechts’ verantwoordelijk voor 8% van alle scholen. De kenmerkende kleinschaligheid is een groot goed. Toch zijn de mogelijke knelpunten van het eenpitter zijn steeds weer onderwerp van bespreking in het bestuur. Het gaat dan over kennis en deskundigheid op de niveaus van bestuur en management, druk op de directeursfunctie, bestuurskracht in diverse vormen van overleg, invulling van de functies bestuurder/toezichthouder en het in stand houden van financieel draagvlak. Het bestuur kiest vooralsnog nadrukkelijk voor het eenpitter zijn. Het bestuur zal echter voortdurend alert blijven op de risico’s en mogelijke ontwikkelingen op het gebied van samenwerking blijven volgen. Zo is kennis genomen van de voorgenomen fusie per 1 januari 2018 van PCBO Meppel en VCPOZD.

Het aantal leerlingen is al een aantal jaren stabiel. Per 1 oktober 2015 waren 289 kinderen op school, eerdere teldatums geven aan 292 en 291. Gezien de grote toeloop van kinderen in groep 1 lijkt het er op dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal zijn.

Veel aandacht is besteed aan de invoering van een kwaliteitsdocument zowel op het niveau van de directie als ook op het niveau van de toezichthouders. In een jaarcyclus zijn alle beleidsonderdelen in kaart gebracht. In het bestuurlijk toetsingskader zijn beleidsindicatoren benoemd die in de jaarplanning zijn verwerkt. De bedoeling is dat aan de hand van deze planning en controle cyclus de agenda van de vergaderingen wordt bepaald.

In 2015 is een nieuw schoolplan geschreven en ingediend bij de Onderwijsinspectie. Het schoolplan geldt voor een periode van 4 jaar (2015-2019). In het schoolplan wordt het meerjarenbeleid beschreven.

In dit bestuursjaar hebben we lang gezocht naar een nieuw bestuurslid voor de vacante functie in het bestuur. Gelukkig hebben we deze kunnen invullen in de persoon van Jennita Troost. In de ALV van 10 oktober 2016 zal zij formeel gekozen worden. Aftredend zijn Marlon Bosman en Henri Smit. Marlon heeft zich herkiesbaar gesteld. Henri Smit heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Hierdoor ontstaat een vacature voor een toezichthouder met portefeuille personeel.

Oktober 2016