Het Bestuur

 

Bestuur1 2017 De schoolvereniging is opgericht in 1968. Ouders van toen maar ook de ouders van nu wensen voor hun kinderen een school waar onderwijs wordt gegeven die past bij de opvoeding, waardoor de kerk, de school en het gezin een drie-eenheid vormen.

Grondslag
De grondslag van de school is Gods Woord. De inspiratie van het lesgeven en het omgaan met elkaar vinden we in de Bijbel. De school voor primair onderwijs is een open school waarin alle christelijke geloofsrichtingen zich thuis kunnen voelen.

Doelstelling
Het einddoel van ons basisonderwijs is om de kinderen zo goed mogelijk onderwijskundig en opvoedkundig rijp te maken voor het voortgezet onderwijs. 

Bevoegd gezag
Onze schoolvereniging heeft één school. De leden bestaan uit de ouders van de schoolgaande kinderen. Niet alle ouders zijn lid van de vereniging. Het bestuur bestaat uit 7 personen. Het streven is dat de verhouding van kerkelijke gebondenheid van de bestuursleden in grote lijnen overeenkomt met de gebondenheid van de leden. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school. Zij is wettelijk verantwoordelijk voor de beslissingen die op school genomen worden op het gebied van personeel, leerlingenzorg, toelatingsbeleid, onderwijszaken, financieel beheer, huisvesting, enzovoort. Het bestuur legt verantwoording af richting de ouders tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Ook richting de onderwijsinspectie is het bestuur het aanspreekpunt.
Het bestuur werkt nauw samen met het onderwijzend personeel. Maandelijks vindt een bestuursvergadering plaats wa
arbij de informatie die het bestuur nodig heeft voor een juiste besluitvorming ontvangen wordt.
Hoewel het steeds lastiger wordt om als bestuur van een vereniging met één school aan alle wet – en regelgeving te voldoen, streeft het bestuur ernaar zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.


 

Johan Krol

X

"Ik wil me inzetten voor de doelstellingen: CNS behouden als zelfstandige school, mét een christelijke identiteit, waarbij we als bestuur het personeel faciliteren om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden aan alle kinderen."

Johan Knol, Penningmeester 

 

 

 

Marlon Bosman

X

"Al een aantal jaar ben ik secretaresse van het bestuur. Het is heel afwisselend werk, vooral dingen regelen en checken, vergaderingen voorbereiden en notuleren. Je hebt dan ook geregeld contact met de directie, MR en OR. Ik vind het belangrijk om als ouder een taak te hebben of betrokken te zijn bij de school van je kinderen."

Marlon Bosman, secretaresse  

 

 

 

Nelie Huls

X

"Ik vind het waardevol om op deze manier betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Naast kwalitatief goed onderwijs en de christelijke identiteit vind ik het welbevinden van de kinderen op de CNS het meest belangrijk. Samen maken we de school!"

Nelie Huls 

 

 

 

Alice Hofstede

X

"Vanwege mijn achtergrond in de accountancy ben ik toezichthoudend bestuurslid op de portefeuille financiën. Dit houdt met name in dat ik in de gaten hou of onze school financieel gezond is en ook blijft om zo het voortbestaan van onze mooie school te kunnen waarborgen."

Alice Hofstede 

 

 

 

Jennita Troost

X

"Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille "ouder- en leerling participatie". Zoals ik al zei vind ik het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school van hun kind(eren), maar ook vind ik het belangrijk dat leerlingen betrokken worden bij hun school. Zodat zij het ook echt zien als hun eigen school, waarin ook zij een steentje bij kunnen dragen. Ik hoop dat de CNS een school is waar iedereen; leerlingen, ouders, maar ook personeelsleden zich prettig voelen en de verantwoordelijkheid voelen om samen te zorgen voor de school."

Jennita Troost 

 

 

 

Marye Stegeman

X

"Ik probeer mee te denken over een goed beleid van de CNS, wat goed gaat houden we zo en wat beter kan proberen we aan te pakken. De christelijke identiteit van de school is voor mij daarin een speerpunt. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat niemand buiten de boot valt, daar zal ik me dan ook voor in (blijven) zetten."

Marye Stegeman